Vi får ditt företagande att växa.

F.A.Q

Klicka på plusset för att få svar på de mest förekommande frågorna.

Vad menas med ”lokal näringslivsutveckling”?

Med lokal näringslivsutveckling menas aktiviteter och initiativ som på olika sätt stimulerar och utvecklar, samt underlättar för företag i Sala.

Vad står verksamheten för?

Företagarcentrum ska bedriva ett lokalt förankrat näringslivsarbete, och vara en motor i arbetet för att Sala kommun ska bli en ännu bättre ort att etablera och driva företag i. Verksamheten ska aktivt bidra till utveckling av företag, företagare och företagsklimat.

Har Företagarcentrum några grundläggande principer i sin verksamhet?

Den mest styrande principen, är att verksamheten ska utgå från de behov som det lokala näringslivet har. Inga aktiviteter och insatser ska ske utan att de direkt eller indirekt har fångats upp, ett behov, ett problem eller en möjlighet. I övrigt skall arbetet genomföras med de grundläggande förhållningssätt som näringslivsarbetet i Sala skall bygga på, bl a: samverkan, dialog, ömsesidighet, resultatinriktning, en positiv Sala-anda.

Vem bestämmer över Företagarcentrum och dess verksamhet?

Det lokala näringslivets behov, är det som ytterst bestämmer över Företagarcentrum och dess verksamhet.

För Företagarcentrum finns sedan ett antal styrdokument. Från det av kommunen antagna näringlivsprogrammet/-planen (som har processats fram tillsammans med näringslivet), reglerande avtal mellan kommunen och verksamheten, samt internt antagna verksamhetsplaner. Formellt finns en styrelse för verksamheten, och en verksamhetsledare.

Vilka riktar sig Företagarcentrum till?

Företagarcentrum riktar sig till alla företag i Sala, mot hela Salas näringsliv. Ingen grupp är exkluderad.

Vad menas med Företagarcentrum arbetar för hela Salas näringsliv?

Företagarcentrum arbetar för HELA Salas näringsliv, i hela det geografiska område som utgör Sala kommun.

Vi arbetar gentemot både landsbygden och staden. Kan företag utanför Sala kommun vända sig till Företagarcentrum? Företagarcentrum riktar sig till företag i Sala kommun. Om ett företag utanför kommunen vill delta i en aktivitet, eller samtala med oss, så går det bra. Dock sker det alltid på ett sådant sätt, att det inte tar resurser från/tar plats för Salaföretag.

Är Företagarcentrum till för alla typer av företag?

Ja.

Företagarcentrum riktar sig till såväl landsbygdens lantbruksföretag och besöksnäring, som till stadens handel. Till såväl tjänsteföretag, som till verkstadsföretag. Verksamheten riktar sig både till små och till lite större företag, till både ensamföretagaren och företaget med ett antal anställda. Resursmässigt prioriteras direkta insatser framförallt mot små och medelstora företag.

Kan etablerade företagare vända sig till Företagarcentrum?

Företagarcentrum arbetar både mot befintliga företag, nyföretagande och företag som vill etablera sig i Sala.

Huvudmålgruppen är befintliga företag i Sala, utan att nyföretagande eller företagsetableringar på något sätt är underordnade.

Motivet till att huvudmålgruppen är befintliga företag i Sala är enkel: om vi gör det bättre för befintliga företag i Sala, så förbättrar det också förutsättningarna för nya företag och företags-etableringar.

Vilken nytta kan ett företag/en företagare ha med Företagarcentrum?

Företagarcentrum ska i korthet göra det enklare och bättre för företag och företagare i Sala.

På vilket sätt kan Företagarcentrum göra det enklare och bättre för näringslivet i stort?

Genom att fånga upp behov, driva frågor och skapa aktiviteter!

Företagarcentrum kan göra det enklare och bättre för näringslivet i stort och för grupper av företag genom:

  • att fånga upp behov och driva frågor som berör näringslivet eller grupper av företag (exempelvis frågan om det lokala företagsklimatet och Sala kommuns sätt att hantera företagsärenden).
  • att skapa aktiviteter som grupper av företag/flera företag kan ha nytta av och få ut någonting av (exempelvis föreläsningar, nätverkande och informationsträffar).

På vilket sätt kan Företagarcentrum göra det enklare och bättre för en enskild företagare?

Genom att lyssna och hjälpa!

Företagarcentrum kan göra det enklare och bättre för den enskilda företagaren genom:

  • att finnas till hands för rådgivning och som ”speakingpartner” i alla typer av frågor och ärenden.
  • att direkt kunna hjälpa företagaren med problem och svara på frågor.
  • att alltid vara behjälplig att ta reda på vem som kan hjälpa till i ett ärende, där Företagarcentrum inte har svaren eller kan hjälpa till direkt.
  • att tillhandahålla blanketter, kontaktuppgifter och kontaktvägar i vanliga företagsärenden mot mydigheter och Sala kommun.
  • att erbjuda en enkel kontaktväg mot andra nätverk, organisationer, näringslivsaktörer, myndigheter och Sala kommun.
  • att erbjuda stöd och råd till företagaren inför kontakter med både myndigheter och samarbetspartners.
  • att särskilt lotsa i kontakten med Sala kommun.
  • att erbjuda eller visa på insatser/aktiviteter som stöttar företagaren i sin aktuella fas av företagandet.

I vilka ärenden och med vilka frågor kan man vända sig till Företagarcentrum?

I alla förekommande företagsfrågor och ärenden! Ärenden och frågor som handlar om företagets utveckling, affärsplanefrågor, samt övriga och generella rådgivningsärenden (inom ekonomi, organisation, marknad) har vi kompetens och beredskap att alltid hantera i verksamheten.

Genom våra samarbetspartners kan vi dessutom hantera ett mycket brett spektra av specifika företags- och affärsutvecklingsfrågor, i allt från finansiering, innovationer och internationella affärer.

Specifika branschfrågor eller ärenden kopplade till fackkunskap, hänvisar vi oftast vidare till exempelvis branschförbund.

Kan Företagarcentrum svara på alla frågor?

Nej. Men vi hjälper alltid företagaren att hitta svaret!

I de fall där Företagarcentrum själva inte kan svara på en fråga, hänvisar vi antingen till samarbetspartners eller organisationer/myndigheter.

I de fall där vi inte kan svara eller inte vet vem som kan hjälpa till/ge svar – där försöker vi alltid ta reda på vem som kan hjälpa företagaren vidare i sitt ärende.

Hur kan Företagarcentrum lotsa mig mot kommunen?

Företagarcentrum fungerar som lots, och skapar lotsning mot Sala kommun. Detta gör vi genom både egen personal, och tillsammans med ”mottagande” personal hos kommunen.

Detta innebär att vi kan hjälpa till med enkla hänvisningar. Där vi berättar vem man kan vända sig till i olika ärenden, och vilka kontaktvägar som finns.

Vi kan även underlätta i själva kontakterna, och i vissa fall även vara medsittande i möten om så krävs. Vi kan vara behjälpliga i att tydliggöra roller, förutsättningar och förväntningar, mellan företaget och kommunen.

I speciella fall kan vi både följa ärendet mellan förvaltningar/tjänstemän, och i värsta fall medla i kontakter som har skurit sig.

Kan Företagarcentrum hjälpa mig med andra kontakter?

Ja. Förutom mot kommunen och andra myndigheter, kan Företagarcentrum underlätta kontakter mot både företagstjänsteleverantörer och andra företagskontakter.

Företagarcentrum fungerar som lots och kontaktskapare mot både bank, försäkringsbolag, redovisningsföretag och revisorer. Dessutom kan vi bistå med rådgivning i sådana kontakter.

Vi mäklar regelbundet kontakt mellan företag och företag, mellan grupper av företag. I konkreta aktiviteter kan det handla om enskilda lunchmöten, till regelrätta nätverksmöten.

Törs jag öppna mig för Företagarcentrum? Är kontakten konfidentiell?

Ja. Företagarcentrum har en policy om tystnadsplikt, och alla samtal och rådgivningar är konfidentiella.

Kostar det något att vända sig till Företagarcentrum?

Nej. Rådgivningen och hjälpen är kostnadsfri, och kan nyttjas flera gånger. En viss begränsning finns dock i både djup och omfattning av hur mycket man kan nyttja Företagarcentrums tjänster, och detta bestäms i det enskilda fallet.

Kan man få ekonomiskt stöd och bidrag via Företagarcentrum?

Nej, inte från Företagarcentrum.

Däremot kan vi berätta om olika normala stöd och bidragsformer, både för dig som ny och etablerad företagare. Vi kan även skapa kontakt mellan dig och aktörer som arbetar med stöd/bidrag: exempelvis AF, ALMI, Länsstyrelsen, mfl.

Vi kan även vara behjälplig att förebereda dig inför kontakten med dessa parter.

Är Företagarcentrum ett projekt, en förening, en kommunal enhet, eller ett aktiebolag?

Företagarcentrums permanenta verksamhet organiseras utifrån en fristående ekonomisk förening, ”Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening”. Denna bildades 25/4 2007.

Vilka står bakom Företagarcentrum?

Företagarcentrum har ursprungligen startat på initiativ av organisationen Företagarna i Sala.

Företagarcentrums permanenta verksamhet, och den ekonomiska föreningen är bildad av dessa parter tillsammans; Företagarna, LRF, Svensk Handel, Sala Sparbank och Sala kommun. Dessutom deltog Företagarcentrums stödförening, ”FtgC IF – Företagarcentrum ideell förening” i bildandet.

Vad är FtgC IF?

FtgC IF – Företagarcentrum ideell förening är den stödförening som har bildats för enskilda företag, personer och organisationer som vill stödja Företagarcentrums verksamhet.

Hur kan jag stödja Företagarcentrum?

Genom att gå med i FtgC IF – Företagarcentrum ideell förening, bidrar serviceavgiften till Företagarcentrums verksamhet.

Är Företagarcentrum en fristående enhet?

Ja. Företagarcentrum är inte en del av någon annan organisation, utan är en helt egen juridisk person.

Näringslivet och Sala kommun är gemensamt grundare av verksamheten, finansiärer och del av styrelsen. Den fristående rollen skall kvarstå, med goda samverkansrelationer med alla parter.

Är Företagarcentrum en del av Sala kommuns organisation?

Nej, Företagarcentrum är inte en del av någon annan organisation, utan är en helt egen juridisk person.

© Sala kommun, Webbproduktion: Linkan Reklambyrå